മെയ് നാലാം വാലഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
May 21, 2024

മെയ് നാലാം വാലഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)   ഈ ആഴ്ചയിൽ, സൂര്യൻ മിഥുനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ നേ...

മെയ്
മെയ് ആദ്യവാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
April 29, 2024

മെയ് ആദ്യവാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)   സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച വലിയ ശ്രദ്ധ നേടും . എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്...

മെയ്
ഏപ്രിൽ രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
April 11, 2024

ഏപ്രിൽ രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)   ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകും. . ഈ ഗ്രഹണം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലും മനോഭാവത്തിലും കാര്യമായ മാറ...

ഏപ്രിൽ
നാലാം ഭാവത്തിലെ ചൊവ്വയുടെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്
horoscope
March 18, 2024

നാലാം ഭാവത്തിലെ ചൊവ്വയുടെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്

നാലാം ഭാവം വീട്, കുടുംബം, ഒരാളുടെ സുരക്ഷിതത്വബോധം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാലാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ ...

ചൊവ്വ
ചൊവ്വ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ: ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
February 15, 2024

ചൊവ്വ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ: ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

ജാതകത്തിലെ രണ്ടാം ഭാവം സമ്പത്ത്, കുടുംബം, ഉപജീവനമാർഗം, പോഷണം, ആൺകുട്ടി, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽപരമായ സ്ഥാനം, ജീവിതപങ്കാളി, രണ്ടാം വിവാഹം, ദാമ്പത്യജീവിതത്തിന്റെ തുടർച്ച, വിലപിട...

ഫെബ്രുവരി
ജനുവരി രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
January 09, 2024

ജനുവരി രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)   ഈ ആഴ്ചയിൽ മകരരാശിയിൽ അമാവാസി ഉദിക്കും. അത് ജോലിയിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരും. തൊഴിൽരഹിതരായ മകരരാശിക്കാർക്ക് ഇത് വ...

ജനുവരി
ഡിസംബർ മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
November 27, 2023

ഡിസംബർ മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)   ഈ മാസം കൂടുതൽ സമയവും നിങ്ങളുടെ ആത്മീയതയാത്ര, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഹ്യത്തെ സമ്പു...

ഡിസംബർ
ഒക്ടോബർ രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
October 12, 2023

ഒക്ടോബർ രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)   ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളും ഔദ്യോഗിക ബന്ധങ്ങളും എങ്ങനെ കാണണം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ശക്തമായ ആലോചന...

ഒക്ടോബർ

LATEST HEADLINES