ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഇനി വെളുത്തുള്ളി ചായ
mentalhealth
health

ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഇനി വെളുത്തുള്ളി ചായ

രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചായ അത് നിർബന്ധം ആണല്ലോ. പല തരമാണ് ചായകൾ. പാൽച്ചായ, കട്ടൻചായ, ഗ്രീൻ ടി, ലെമൺ ടി, ഏലക്ക ചായ, അങ്ങനെ ഓരോയിടത്തും ഓരോന്നാണ് ചായകൾ. രാവിലെ എണീറ്റ് ഉട്സണെ ന...