പ്രമേഹം തടയുന്നതിന് കുമ്പളങ്ങ; ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
wellness
health

പ്രമേഹം തടയുന്നതിന് കുമ്പളങ്ങ; ഗുണങ്ങൾ ഏറെ

മലയാളിയുടെ സദ്യവട്ടങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം  നൽകുന്ന  ഒരു വിഭവമാണ് കുമ്പളങ്ങ. ഇവ കൊണ്ട് നിരവധി വിഭവങ്ങൾ  തയ്യാറാക്കാനും  സാധിക്കുന്നു. പച്ചക്കറിക്ക്   &nbs...


LATEST HEADLINES