ഗര്ഭകാലത്തെ ഭക്ഷണക്രമം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
pregnancy
health

ഗര്ഭകാലത്തെ ഭക്ഷണക്രമം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

ഗർഭകാലം ഏറെ ആസ്വാദക കാലം കൂടിയാണ്. ഈ സമയം ശരീരത്തിന് വിശ്രമം നൽകേണ്ടതും ഭക്ഷണം നല്ലപോലെ കഴിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ചില  ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങളുണ്ട് ഈ സമയങ്ങളിൽ.  ഓരോ അമ്മ...


LATEST HEADLINES