ഗർഭിണികൾ ചോളം കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
pregnancy
health

ഗർഭിണികൾ ചോളം കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

 ധാരാളം പോഷക​ ഗുണങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഒന്നാണ് ചോളം. ഇവയിൽ വിറ്റാമിന്‍, ഫെെബര്‍, മിനറല്‍സ് എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്.  ധാരാളം നാരുകള്‍ കോളത...


LATEST HEADLINES